A Peu de Carrer

PROGRAMA MUNICIPAL PER A SANTA COLOMA. Can Sisteré.

1.- BALANÇ

Hem treballat a l’Ajuntament des de sempre i també aquests 4 anys, amb dos grans objectius:

♦ Continuar transformant la nostra ciutat
♦ Aplicar al màxim el programa municipal

El balanç del treball del nostre grup ja ho vam fer en una altra jornada. Resumint podem dir:

♦ “El Grup Municipal ha fet els deures”. Valoració positiva.
♦ Hem aplicat el nostre programa en l’àrea de govern que hem gestionat.
♦ Hem intervingut, amb criteris de cohesió social i de sostenibilitat, en els projectes que s’han plantejat, que han sigut més que a d’altres mandats, al disposar de més ingressos econòmics dels PGE, degut al reconeixement de la nostra singularitat econòmica pel Congrés dels Diputats el 2003, al final del mandat passat.
♦ Al final s’ha imposat la política de “Singularitat Econòmica” definida a finals dels 80 per IC. Ciutat amb poca indústria, dèbil base fiscal i pocs ingressos municipals, necessita aportacions suplementàries dels PGE. Important l’estudi fet per la comissió d’experts, que ratificava aquesta línia de treball.

Hem votat NO quan, en temes que considerem importants, no hem avançat les nostres propostes. Residència Miguel Hernández.

Aquestes línies de treball, aquest estil que hem fet, cal mantenir-lo cap el futur.

2.- MODEL CIUTAT

A l’hora d’abordar un programa d’acció municipal hem de mirar lluny i veure què ciutat volem.

No hi ha pla estratègic, malgrat que ho hem demanat continuadament. El Pla Popular i el Santa Coloma 2000 s’han aplicat i han quedat obsolets.

Existeix planificació estratègica: Pla Director de Noves Tecnologies, POEC,  Pla d’Acció Cultural, Eixos Estratègics.

Ens comprometem a:

♦ Impulsar un ample debat polític i ciutadà per elaborar un Pla Estratègic que tingui un gran consens polític i ciutadà i que sigui la guia de treball del teixit social i dels governs municipals.

En aquest debat volem posar i plantejar les nostres reflexions estratègiques.

Volem una Santa Coloma:

♦ Residencial, per a viure-hi, amb serveis de qualitat per a la seva població.
♦ Oberta i connectada amb l’entorn metropolità, jugant papers de centralitat metropolitana.
♦ Un espai urbà, equilibrat i agradable.
♦ Connectada amb les noves tecnologies.
♦ On la convivència ciutadana, indistintament de la nostra procedència, sigui un dels nostres elements definitoris.

Mentrestant impulsem aquest debat:

“ACORD PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE SANTA COLOMA”

On es fa:

Al sí de l’ajuntament, a l’equip de govern municipal i debatut al Consell de Ciutat ampliat.  

Què, contingut:

Abordar el creixement i la transformació de la nostra ciutat, contemplant les diverses variants territorials.

♦ Prioritat en la regeneració de la zona sud.
♦ Núm. d’aparcaments i distribució territorial.
♦ Política integral d’habitatge i distribució territorial
♦ Rehabilitació.
♦ Lloguer.
♦ Promocions d’habitatge públic.
♦ Neteja: implantació de recollida selectiva orgànica.
♦ Noves places, zones verdes.
♦ Escales mecàniques

Sobre què es fonamenta:

Sobre criteris de cohesió social i sostenibilitat.

Què s’ha d’excloure:

Les decisions unilaterals de cap dels signants de l’acord. Cal fer del diàleg i el consens la forma d’abordar els nous temes que sorgeixin.

3.- CIUTAT VERTEBRADA I EQUILIBRADA

Per avançar en aquesta ciutat que volem cal que tinguem una ciutat vertebrada i equilibrada.

Santa Coloma s’ha anat vertebrant i equilibrant per les grans obres transformadores fetes i altres que s’estan fent:

Can Zam:

♦ Gran parc que Santa Coloma necessita.
♦ Enllaç verd que connecti el Parc Fluvial del Besòs amb la Serralada de Marina i el Parc Europa.
♦ Sense habitatges dintre. Recuperar la Masia.
♦ Sense divisió dels Jardins Moragues.
♦ Sense circulació interior.
♦ Estudiar vial soterrat.

Cara al futur plantegem tres obres vertebradores:

♦ Remodelació, reforma total del passeig Salzereda:
    • Aparcament soterrani.
    • Connectat al Parc Fluvial.
    • Gran espai verd i d’esbarjo.
♦ Reforma del passeig Llorenç Serra.
♦ Gestionar amb el Ministeri de Foment la redacció del projecte i el posterior finançament de l’ampliació del cobriment del 2n Cinturó fins a Torribera, que acollirà la Universitat de Dietètica i Nutrició i que arribarà a tenir 6000 estudiants, sent aquesta una centralitat metropolitana que la ciutat jugarà.

Vertebrar i equilibrar significa fer un urbanisme A PEU DE CARRER.

Característiques:

♦ Urbanisme reequilibrador en els barris.
♦ Urbanisme no agressiu.
♦ Urbanisme que ha de tenir en compte l’estructura social i urbana dels barris.
♦ Descongestionar i esponjar els barris (més places, zones verdes, etc.)

Com cal fer-lo?

♦ Amb sensibilitat política.
♦ Amb proximitat dels regidors amb el barri.
♦ Amb participació de les entitats i ciutadania.

Equilibrar Santa Coloma significa col·locar com a prioritat número 1 la:

Regeneració de la Zona Sud

Perquè és la prioritat número 1, el gran repte, la Zona Sud?

♦ Perquè hem de canviar la seva situació de degradació i aconseguir equilibrar la ciutat.
♦ Cal un procés transformador que es farà a la Zona Sud però que és un projecte, no de barri sinó de ciutat, ja que afecta a tota la ciutat.
♦ O intervenim o Santa Coloma pot convertir-se en un suburbi i deixar de ser una ciutat.

Com hem d’intervenir a la Zona Sud?

♦ De forma integral i global des de tres vessants i no sols des de la pedra.
        • Obres de regeneració urbanística
        • Amb mesures compactades i transversals que garanteixin la cohesió social
         • Participació del veïnat
♦ Amb la Llei de Barris (1ª vegada govern català i d’esquerres)
♦ Mesures al programa pàg. 9 i 10 (obertura de carrers, esponjament, habitatge)

4.- MOVILITAT SOSTENIBLE

Atenció: el trànsit rodat és la primera causa de la contaminació atmosfèrica i acústica.

Per això:

♦     + transport públic
♦     + desplaçaments a peu
♦     + ús de la bicicleta
♦     – cotxe privat

Coherents amb les nostres idees d’aplicar polítiques de sostenibilitat, he seleccionat del programa, a nivell de mobilitat sostenible, les següents propostes:

1. Gestionar l’obertura del metro durant tota la nit els caps de setmana i millorar la xarxa d’autobusos nocturns.
2. Possibilitat de construir una línia de tramvia des de Sant Adrià fons a Torribera.
3.  Estudiar l’apropament d’una estació de tren a la nostra ciutat.
4. Implementar les “zones 30” als carrers secundaris i a l’entorn de les escoles. Per a mi és la “proposta estrella” en mobilitat.
5. El carsharing (pàg. 12)

Com veieu ja, poc a poc, anem entrant en propostes cada vegada més sectorials. Efectivament ja hem situat els criteris de la ciutat que volem, les propostes estratègiques, els temes de model de ciutat, els elements vertebradors, la necessitat d’una Santa Coloma equilibrada.

Ara, sectorialment, aniré posant algunes propostes que estan en funció de la visió global que tenim de la ciutat.

Habitatge: Caldrà desplegar en tota la seva dimensió la nova Llei d’Habitatge (Registre únic d’habitatge protegit, xarxa de mediació de lloguers socials, infrahabitatge, pisos sobre ocupats)

→ Complementar la subvenció de la Generalitat per incentivar la rehabilitació i millora d’habitatges, façanes i instal·lació d’ascensors.
→ Impulsar polítiques públiques d’habitatge de venda i de lloguer mitjançant les Oficines d’habitatge i informar els propietaris de pisos desocupats dels avantatges de llogar-los.
→ Recollida selectiva de matèria orgànica, posant en marxa l’estratègia de les tres R: reduir, reutilitzar i reciclar.
→ Millorar la protecció i recuperació de la Serra de Marina.
→ Construcció d’una Residència d’avis a l’antiga escola Miguel Hernández.
→ Crear la Xarxa pública d’escoles Bressol, construint una per barri.
→ Reformular el Pla Convivència Intercultural i incrementar els recursos en les polítiques d’acollida dels immigrants per tal de garantir-los els mateixos drets i deures que als colomencs.
→ Lluitar contra l’exclusió social i prioritzar, des de l’Ajuntament, les polítiques actives per a la justícia social.
→ Implementació d’un equipament sòciosanitari a l’edifici de l’hospital ja que, properament, entrarà en funcionament el nou Hospital de l’Esperit Sant.
→ Reforçar les polítiques de cooperació al desenvolupament, el Fons documental Joan Gomis, la Casa de la Solidaritat i impulsar la Mostra de Cinema Documental de temàtica social i solidària.
→ Augmentar la plantilla de la Policia Local, seguint les directrius de la Unió Europea, per garantir un model de seguretat fonamentat en la prevenció i la protecció.

Ara, per acabar, deixeu-me que torni als grans temes, als temes generals. El nostre programa volem aplicar-lo amb participació ciutadana i amb una majoria d’esquerres. Amb informació i rendint comptes.    

Intervenció com a responsable de l’elaboració del programa municipal