Jornada d’adherits al debat ciutadà “Santa Coloma 2000”

Arxiu del Servei de Premsa de l’Ajuntament. Foto Josep Cano

La idea de fer des de la nostra ciutat una reflexió estratègica sobre el futur que desitgem i sobre com volem i podem assolir-lo prové de la convicció de que la tasca quotidiana necessita inspirar-se en projectes a llarg termini per no quedar ofegada. Els primers quatre anys de govern municipal van ser dedicats a “tapar forats”, es a dir, asfaltar, il·luminar, crear serveis i equipaments, etc. Després, hem anat construint polítiques molt més ambicioses que han canviat la fesomia de la ciutat. Ara, volem aconseguir uns referents estratègics amb l’objectiu de convertir Santa Coloma en una ciutat molt més habitable, es a dir, el que anomenem “ciutat residencial”.

Com sabeu, Santa Coloma és una de les dues ciutats de Catalunya que ha decidit fer un Pla Estratègic. L’altra ha estat Barcelona. Hom podria ironitzar sobre el significat d’aquest avantguardisme en una ciutat amb escassos recursos interns de tipus material per afrontar el futur. Jo crec que precisament les mancances de la ciutat ens obliguen a ser agosarats, a dissenyar sense complexes el nostre futur i reclamar els recursos externs que necessitem i que ens corresponen, en justícia, en compensació de la riquesa que els nostres ciutadans creen amb el seu treball fora de la ciutat, que no reverteix cap a Santa Coloma, i per el procés històric -especialment la irracionalitat especulativa durant el franquisme- que ha volgut condemnar-nos a ser ciutat-dormitori.

Fixeu-vos que al mateix temps que les Comissions Tècniques del Pla han començat a treballar, vàrem convocar un Debat del que avui acaba la primera fase i vàrem endegar una ofensiva davant les institucions de govern supralocal (Generalitat i govern central) per tal de demanar els diners que calen perquè Santa Coloma no perdi el tren del futur. Hem combinat, doncs, treball tècnic amb participació ciutadana i gestions polítiques d’alt nivell.

El Grup Municipal que represento és plenament copartícep del Pla i del Debat. Ja fa cinc anys, un dels components d’IC, el PSUC, va proposar a una reunió a la Torre Balldovina la realització d’una gran discussió ciutadana sobre la Santa Coloma del 2000. Estem orgullosos de no haver fet aquest debat sols i haver-lo compartit amb la ciutat i amb els altres Grups Municipals de l’Ajuntament.

Vull ara donar alguns punts de vista d’IC sobre les qüestions centrals del Debat. En primer lloc, sobre la identitat ciutadana. Nosaltres creiem que la nostra ciutat no es pot construir ni al marge ni subordinada al conjunt metropolità en el que viu. És a dir, som i volem ser una ciutat amb personalitat pròpia, amb identitat, sense subordinació ni suburbialització , i plenament integrada en la continuïtat urbana de la regió I. Volem treure’ns de sobre la falsa i injusta imatge que de nosaltres té molta gent d’altres ciutats i que no es correspon amb la nostra realitat. I per aconseguir-ho volem construir una ciutat equilibrada sense marginació social on viure sigui molt més atractiu que en l’actualitat.

Un altre punt és el de l’economia. Sabeu que Santa Coloma exporta treballadors fora de la ciutat i que en rep molt pocs. Que la nostra estructura productiva és feble. Que no tenim massa terreny i, si en tinguéssim, no voldríem instal·lar industries contaminants o molestes i, en tot cas, prioritzaríem la creació d’espais lliures per l’esbarjo. Però això no significa una renúncia a mantenir crear una certa estructura econòmica de tallers auxiliars i de serveis, a sanejar un teixit productiu que no per petit és despreciable. I cito aquí, molt concretament, un comerç que necessita un suport molt fort durant els pròxims anys per a la seva reconversió, per ser més competitiu i atractiu.

També lligat a l’economia, crec que sols una bona formació dels joves ens farà competitius en el mercat de treball i ajudarà a elevar el nostre nivell de vida. En aquesta línia treballem l’ensenyament colomenc i els serveis de reactivació econòmica i promoció de l’ocupació presents a la ciutat.

Pel que fa a l’urbanisme, durant els pròxims mesos podem tenir algunes bones notícies: les obres del segon cinturó, la compra de Can Zam per fer un parc urbà, actuacions concretes en diversos punts, etc. Però encara ens queden moltes assignatures pendents que haurem de tractar mitjançant la planificació estratègica: rehabilitació de l’habitatge més degradat, xarxa viària, vial del marge esquerra, recuperació del riu i de la muntanya, etc. Tot això, és clar, lligat als recursos que aconseguim.

Faré ara una breu reflexió sobre temes d’associacionisme. L’Ajuntament en general i, el meu grup en particular, han fet de sempre una opció per la participació ciutadana. Per motius ideològics i perquè no podia ser d’una altra manera en una ciutat com Santa Coloma, de tan fecunda tradició associativa, i que té com a primer potencial la seva gent. Sens dubte ha hagut, de vegades, problemes d’intercomunicació entre l’Ajuntament i les entitats. Jo us convido a discutir això amb el màxim esperit crític per tal que, tots plegats, en trobem les solucions. Crec que la segona fase del Debat pot ser un exemple de la relació que propugnem entre l’Ajuntament i les associacions. Penseu que el Pla Estratègic no serà aprovat sense el consens ciutadà i el consens polític, i aquesta és la garantia de que la vostra veu no serà oblidada.

Tant de bo sapiguem estar a l’alçada de la nostra història recent i, en concret, del Pla Popular del que ens sentim hereus i continuadors. Estem reconstruint dia a dia Santa Coloma, estem dissenyant el futur de la nostra ciutat i ho estem fent amb la ciutat i amb un govern d’àmplia base, dirigit i encapçalat per l’alcalde Lluís Hernández.

Des d’IC pensem que per aconseguir aquesta ciutat residencial, equilibrada i amb identitat hem de continuar i aprofundir tots plegats, Ajuntament i teixit social, en el treball quotidià per assolir el consens polític i social que doni cos al Pla Estratègic, un pacte de ciutat que afecti positivament a la vida de Santa Coloma i els colomencs especialment als joves que, amb noves forces i noves idees, hauran de protagonitzar la construcció de la Santa Coloma del 2000.

Intervenció en representació del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya. 9 Juny, 1990.