Esquema – Resum en les Jornades de Política Municipal d’IC-EV

Can Sisteré. 31 de gener i 1 de febrer de 1997

EN PRIMER LLOC, donar la raó al Grup de treball número 3 quan planteja la mancança de dades econòmiques de l’Ajuntament. És un dèficit de l’informe i ara aprofito per donar-vos les xifres més significatives, aclarint-vos que són del Pressupost de l’Ajuntament i no del consolidat.

El pressupost per al 1997 és de 7.466 milions de pessetes.

♦ Les dues partides més importants als ingressos són: les transferències procedents dels Pressupostos Generals de l’Estat amb 2.621 milions  i la recaptació de l’IBI amb  607 milions.

♦ En el capítol de despeses destaca el capítol 1 (personal) amb 2.603 milions i interessos bancaris i amortització de crèdits amb 1.252 milions. Aquestes dues partides signifiquen el 51,5% del pressupost.

♦ Les inversions és situen en 699 milions, les quals es fiançaran amb 300 milions procedents d’altres administracions (Mancomunitat de Municipis, Diputació. Ministeri de Foment i Generalitat) i, la resta, de crèdit bancari.

♦ Si el 51’5% són despeses de personal i bancs, 699 milions són inversions, amb la resta (que no arriba als 3.000 milions) s’ha de fer tot el que queda: llum, aigua, gas, telèfon, neteja (edificis i via pública), recollida d’escombraries, activitats ciutadanes, … De tot allò es dedueix la necessitat d’anar als crèdits per fer realitzacions i obres.

♦ Deute: 3.400 milions a curt termini.

Aquestes xifres demostren:

Primer: la política de singularitat econòmica: que es recapti més de l’impost de vehicles que d’IAE demostra la feblesa de l’estructura econòmica colomenca.

Segon: La necessitat del Pla d’ajut i innovació (PAI) per contenir el deute a curt termini (3.400 milions). Si augmenta més tindrem problemes de liquidesa i de capacitat d’actuació així com dificultats a l’hora de fer front als serveis que, per llei, són obligacions municipals.

Tercer: El que hem plantejar d’actuacions pel que queda de mandat (97, 98 i 99) és possible fer-ho amb la situació econòmica que tenim si:

♦ Les administracions competents fan el que els hi correspon.

♦ No passem de 400-500 milions de crèdit anual i,

♦ Ajustem la despesa per no acumular més dèficit i que no augmentin els 3.400 milions de deute a curt termini.

EN SEGON LLOC: el Grup Municipal gestiona i administra l’acord de l’Assemblea d’acceptar esser en el govern municipal en funció dels termes que es van plantejar i no d’uns altres. No podem discutir en funció de l’acord que més ens agradaria sinó de l’acord que existeix, que és el que és i no un altre.

EN TERCER LLOC: participem en l’equip de govern:

♦ Per aplicar el nostre Programa d’actuació municipal i constatem que avança.

♦ Amb corresponsabilitat.

♦ Per fer bé les nostres responsabilitats. Constatem que estem fent una bona gestió, malgrat tot és millorable.

♦ Amb perfil propi d’esquerra transformadora.

EN QUART LLOC: Hem de ser crítics i diferenciar-nos sempre que sigui necessari. Ho vam fer, per exemple, amb la Vilaseca i l’any passat amb el 0’7% perquè no arribàvem, aquest any no ha estat necessari perquè s’han consignat 21 milions i hem assolit l’objectiu previst. Ho farem amb el tema de Can Zam si no es comparteix la idea del gran parc verd,…

EN CINQUÈ LLOC: S’ha plantejat que l’informe és genèric i amb grans idees i principis. De tot això n’hi ha també, però, propostes concretes de govern, especialment pels anys 97, 98 i 99. Sense idees no es pot després concretar. És bo saber, per exemple, que volem una Santa Coloma multicultural, una Santa Coloma equilibrada per treballar les propostes concretes que ens permetin aconseguir l’objectiu. Cal combinar utopia i pragmatisme per poder transformar la societat.

PER ÚLTIM: les propostes i reflexions fetes pels grups de treball estan totes dintre de la política general d’IC-EV i de les grans propostes municipals. Per tant, cal recollir totes les aportacions, estudiar-les i organitzar les trobades temàtiques i les discussions que siguin necessàries.

Malgrat aquest tema no estigui en l’informe per oblit, cal dir que treballarem des de les nostres competències municipals perquè la remodelació que convertirà l’Hospital de l’Esperit Sant en un nou hospital s’iniciï abans d’acabar aquest mandat.

Intervenció com a Portaveu municipal del Grup IC-EV