Moció sobre el rebut de l’aigua

A ningú escapa la gran sensibilitat que per part de la població n’hi ha sobre el rebut de l’aigua, que des de fa temps ha augmentat considerablement amb conceptes que, en alguns dels casos, no tenen relació directa amb el procés de l’aigua.

Per això saludem la moció de la Presidència, perquè te la virtut d’obrir un debat sobre el tema al sí de l’Entitat del Medi Ambient. És bo que les institucions no estiguin d’esquenes a la societat i avui la societat debat i es planteja en to reivindicatiu, l’actual rebut de l’aigua. Cal doncs debatre i tancar aquest debat. Cal connectar amb la societat. Cal canviar l’estructura i els conceptes del rebut de l’aigua, per adaptar-lo a les seves funcions.

Des d’aquesta perspectiva abordem, el Grup Metropolità d’Iniciativa per Catalunya, el debat, tot aportant avui un seguit d’opinions i d’idees que, esperem s’obrin camí i ens permetin racionalitzar el rebut.

Tres són els eixos on voldríem començar a fixar postures, i tots ells tenen com a comú denominador l’opinió de que el rebut de l’aigua ha de reflectir el circuit de tractament de l’aigua, el binomi aigua bruta – aigua neta, i quedar fora tots els tributs que no tenen relació directa amb aquest tema.

Alhora cal doncs un rebut que expliqui de forma pedagògica aquests conceptes i que eviti ser un refugi per cobrar tributs no relacionats directament amb el concepte aigua bruta – aigua neta.

El primer eix és en relació als conceptes tributaris i de tarifa que depenen directament de l’EMA:

♦ Quant a la tarifa de tractament i eliminació de residus sòlids urbans, plantegem eliminar el cobrament d’aquesta tarifa a través del rebut de l’aigua i encarregar als serveis tècnics de l’Entitat l’estudi de la fórmula concreta de cobrament alternatiu, de manera que es pugui portar a aprovació en el Ple del mes d’octubre.

♦ Quant a l’estructura de blocs i la quota de servei, plantegem negociar amb la companyia subministradora, en el marc dels acords del vigent contracte-programa, una disminució substancial de la quota de servei i una més gran progressivitat en el preu dels blocs. Estudiar també una tarifació especial per a les famílies nombroses i pels col·lectius especialment desafavorits.

El segon eix és en relació als conceptes tributaris que no depenen de l’EMA:

♦ Pel que fa al contingut de la Llei 5/90, de Catalunya, d’Infraestructures Hidràuliques, cal sol·licitar i urgir als diferents Grups Parlamentaris la modificació d’aquesta en el sentit de suprimir el Cànon d’Infraestructura Hidràulica, atès que el finançament d’aquesta mena de grans infraestructures s’ha de verificar a través dels Pressupostos de la Generalitat, tal com succeeix en les altres Comunitats Autònomes.

♦ Quant a les mesures necessàries per assegurar que tots els consums d’aigua estiguin efectivament gravats pel Cànon de Sanejament, cal sol·licitar i urgir al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, l’establiment de mesures eficaces i també de caire legal, per tal de garantir la recaptació real del Cànon de Sanejament en l’aigua provinent de pous, especialment en el cas de consum industrial, amb la intenció que es pugui disminuir a través d’una superior recaptació la càrrega impositiva dels consums domèstics.

♦ En relació al tipus impositiu de l’Impost del Valor Afegit, plantegem sol·licitar a l’Administració d’Hisenda de l’Estat que per la facturació del consum domiciliari de l’aigua s’apliqui l’Impost del Valor Afegit amb caire superreduït, és a dir, del 3% i no del 6% actual, tenint en compte que l’aigua s’ha de considerar un element imprescindible i un aliment natural i un bé de primera necessitat.

El tercer eix és en relació a la necessària explicació a l’opinió pública dels problemes associats al consum de l’aigua:

♦ Cal encarregar als serveis de l’Entitat la realització d’una campanya informativa adreçada al conjunt de consumidors d’aigua de l’Àrea Metropolitana, sobre el preu real de l’aigua, el cicle d’aigua neta – aigua bruta i el necessari estalvi i racionalització en el consum d’aigua.

Aquestes són les línies del posicionament d’I.C. Properament, i en el marc del debat que farem, desenvoluparem amb més rigor i precisió aquestes idees. Ara agraïm a la presidència aquesta moció a la que donarem suport afirmativament, perquè obre el debat tot connectant amb un problema que preocupa a la ciutadania. Gràcies.

Intervenció com a Conseller Metropolita al Ple de l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient