Remodelació i reforma de la Zona Sud de Santa Coloma

Avui fem la segona aprovació inicial de la proposta de reforma del Pla General Metropolità per a la Zona Sud. Quan vam fer la primera, el juny del 2000, des del Grup Municipal d’ Iniciativa-Verds vam dir “durant els propers tres mesos ha d’haver moltes reunions, per tal de fer les negociacions que calguin i arribar als acords necessaris i al màxim consens social”. Ningú ha de perdre en aquesta operació i tothom ha de guanyar. La ciutat ha de guanyar”.

Efectivament, han hagut reunions, han hagut negociacions, han hagut acords amb les entitats veïnals i amb les comissions d’afectats, i com a resultat d’aquest procés s’ha aconseguit un augment del consens social en torn al Pla de Remodelació i Millora dels barris de Fondo, Raval i Santa Rosa i, com a conseqüència, fem una nova aprovació inicial i no fem l’aprovació provisional que correspondria.

Ja s’ha informat que han disminuït les finques afectades, que han canviat propostes, que s’ha millorat el Pla. També cal dir que, com és lògic, no tothom està d’acord al 100% en tota la proposta. Tot això és lògic, perquè és parlant amb voluntat d’arribar a acords, és dialogant, com s’aconsegueix avançar. És amb aquest esperit de participació, que tots, administració municipal i veïns, haurem de continuar, doncs tot just estem començant un procés que té anys per endavant. Serà amb el dia a dia com farem realitat la transformació d’aquests barris de Santa Coloma que tenen una orografia molt accidentada i que han crescut durant els anys 50-60 sense cap tipus de planificació.

No hi ha dubte que les actuacions finançades amb el Programa Europeu URBAN han estat importants però són insuficients. Calen accions de govern reequilibradores que abordin de forma integral i globalitzadora aquesta zona perquè no s’aprofundeixin més les diferències entre els districtes V i VI i la resta de la ciutat. Això és el que es pretén amb la proposta de reforma del Pla General Metropolità que avui discutim.

Com dèiem des del Grup Municipal d’Iniciativa-Verds en el Ple de junt de l’any passat: “No estem parlant d’una reforma de barri, estem parlant d’un procés ambiciós de ciutat que centra la seva execució en la zona sud. Estem parlant de fer ciutat i de fer poble des de Santa Rosa, Fondo i Raval”.

 Tots coneixeu les propostes, només vull referir-me a dues concretament. En primer lloc tothom està d’acord que el Parc dels Pins, popularment el del Motocròss, no pot seguir en l’estat de degradació actual i que hem d’intervenir. En segon lloc, vull fer esment a la necessitat de renovació del parc d’habitatge i amb els sobrants hem de fer alguna promoció de lloguer per a joves.

Per fer realitat tot això, fan falta diners. Un altre Urban és impossible, per que mai s’ha atorgat a una mateixa ciutat dues vegades, però aconseguir aportacions europees és un repte que tenim davant nostre i que s’està treballant, per tal de portar recursos econòmics dels fons de cohesió. Precisament, avui, a l’apartat de mocions, aprovarem una moció de recolzament d’aquest Ple perquè els recursos dels Fons de Cohesió 2000-06 assignats a la nostra ciutat financin les actuacions de recuperació ambiental del Pla per a la millora urbanística dels barris de la Zona Sud.

En el punt n.9 i amb el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal, la Mancomunitat de Municipis i el nostre Ajuntament es comença aquesta col·laboració institucional amb la creació de l’Oficina d’Informació Urbanística. És un primer pas, que caldrà ampliar en un futur immediat, tant en institucions signants, com en recursos econòmics assignats.

Amb el convenciment de que “Ningú ha de perdre en aquesta operació i tothom ha de guanyar”. El Grup Municipal d’IC-V votarà favorablement la segona aprovació inicial de la reforma del Pla General Metropolità.

 Intervenció com a Portaveu del Grup Municipal IC-V